© DevStack. All rights reserved.

Varsling av akutt forurensning

Varsle 110 hvis du ser akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). Dette gjelder også hvis utslippet skjer på privat område. For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, kystradio og andre viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne overvåke, stille krav til ansvarlig forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORURENSNING, OG REDUSERE EKSISTERENDE FORURENSNING

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om beredskap gjennom IUA. Midt-Norge IUA skal bidra med et langsiktig og helhetlig perspektiv som styrker den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i hele regionen. 

Våre samarbeidspartnere

Følg oss på

Kontakt

Besøksadresse:

Midt-Norge IUA
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

telefon sentralbord:

72547600

Epost:

iua@tbrt.no

Midt-Norge IUA

Midt-Norge IUA består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning:

Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord kommuner. 

Organisering

Midt-Norge IUA er i dag organisert som et kommunalt oppgavefellesskap, der administrasjonskommune er Trondheim kommune. Øverste myndighet er representantskapet som består av en representant fra hver kommune. Styret består av 7 medlemmer fra fagområdene brann, politi, sivilforsvar, havnevesen, miljø og kommune.

© IUA Midt-Norge. All rights reserved.