© DevStack. All rights reserved.

Om IUA

Beredskap mot akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som “forurensning av betydning som inntrer plutselig og som ikke er tillatt”. Hva som er forurensning følger av forurensningsloven § 6. Krav til beredskap mot akutt forurensning er gitt i forurensningsloven kapittel 6.

Ved akutt foruresning skal nærmeste 110-sentral varsles.

Den som driver virksomhet der akutt forurensning kan oppstå plikter å ha en beredskap for å bekjempe utslipp. Forurenser er alltid ansvarlig for å rydde opp og iverksette tiltak for å stanse, fjerne eller begrense forurensningen. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den.

Forurenser er ansvarlig for hendelsen. Ansvaret påhviler forurenser selv om kommunen (IUA) eller staten (Kystverket) aksjonerer mot akutt forurensning, da alle tiltak som iverksettes gjøres på vegne av ansvarlig forurenser. 

For mer informasjon se:

Midt-Norge IUA

Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning stiller krav om at alle kommuner i Norge skal samarbeide om beredskapen mot akutt forurensning. Totalt er alle kommuner delt inn i 32 beredskapsregioner, så kalte interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA).

IUA-region Midt-Norge består av 24 kommuner: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Malvik, Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.

Midt-Norge IUA er i dag organisert som et interkommunalt samarbeid, der administrasjonskommune er Trondheim kommune. For avtale, vedtekter og møtereferat, klikk her

IUA - Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORURENSNING, OG REDUSERE EKSISTERENDE FORURENSNING

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om beredskap gjennom IUA. Midt-Norge IUA skal bidra med et langsiktig og helhetlig perspektiv som styrker den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i hele regionen. 

Våre samarbeidspartnere

Følg oss på

Kontakt

Besøksadresse:

IUA Midt-Norge
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

telefon sentralbord:

72547600

Epost:

iua@tbrt.no

IUA Midt-Norge

Midt-Norge IUA består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning:

FrostaFrøyaHeimHitraHoltålen
Indre FosenMelhusMeråker
Midtre GauldalOppdalOrklandMalvikOsOsen,
RennebuRindalRørosSelbuSkaunStjørdal
TrondheimTydalØrlandÅfjord.

Organisering

Øverste myndighet i IUA Midt-Norge region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

© IUA Midt-Norge. All rights reserved.