Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Om IUA

Beredskap mot akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som “forurensning av betydning som inntrer plutselig og som ikke er tillatt”. Hva som er forurensning følger av forurensningsloven § 6. Krav til beredskap mot akutt forurensning er gitt i forurensningsloven kapittel 6.

Ved akutt foruresning skal nærmeste 110-sentral varsles.

Den som driver virksomhet der akutt forurensning kan oppstå plikter å ha en beredskap for å bekjempe utslipp. Forurenser er alltid ansvarlig for å rydde opp og iverksette tiltak for å stanse, fjerne eller begrense forurensningen. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den.

Forurenser er ansvarlig for hendelsen. Ansvaret påhviler forurenser selv om kommunen eller staten (Kystverket) aksjonerer mot akutt forurensning, da alle tiltak som iverksettes gjøres på vegne av ansvarlig forurenser. 

For mer informasjon se:

Midt-Norge IUA

Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning stiller krav om at alle kommuner i Norge skal samarbeide om beredskapen mot akutt forurensning. Totalt er alle kommuner delt inn i 32 interkommunale samarbeid, så kalte IUA-regioner.

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning, region Midt-Norge (Midt-Norge IUA) er i dag organisert som et kommunalt oppgavefellesskap, der administrasjonskommune er Trondheim kommune. For samarbeidsavtale og møtereferat, klikk her.

Midt-Norge IUA-region består av 24 kommuner: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, MalvikMelhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.